OBAVJEŠTENJE

 • Post category:Vijesti

Turistička organizacija Ulcinja – TOU, direktor Stručne službe objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

 

Za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte u oblasti turizma za 2019. godinu ​

 

TOU svake godine, do 31 decembra usvaja plan i Program rada za narednu godinu. U toku je pripremanje Finansijskog Plana i Programa Rada za 2019 godinu i zbog boljeg planiranja i transparentnosti obavještavamo sve zainteresovane za podršku- Dodjela sredstava za pokrivanje dijela troškova za organizovanje manifestacija-festivala u cilju podizanja imidža i prepoznatljivosti Ulcinja i diversifikaciji turističke ponude kroz organizovanje zabavnih, kulturnih, sportskih i sličnih događanja, da prijavite vaše projekte.

Potencijalni kandidati ili korisnici koji mogu da se prijave za podršku, su organizatori manifestacija iz sledećih kategorija:

 •  Preduzetnici i privredna društva registrovani za obavljanje turističke ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluge pripremanja i usluzivanja hrane i pića) registrovani u Opstini Ulcinj.
 • Fizička lica pružaoci usluga smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu (izdavaoci privatnog smještaja), registrovani u Opštini Ulcinj
 • Sportski klubovi i druge asocijacije i udruzenja registrovani u Opštini Ulcinj.
 •  Mjesne zajednice u Opštini Ulcinj .
 • Udruženja pružalaca turističkih i ugostiteljskih usluga, registrovani u Opštini Ulcinj.
 •  NVO registrovane u Opštini Ulcinj.
 • Javna preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Ulcinj .
 • Ostali subjekti sa statusom pravnog lica .

Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednim projektom.

Sredstva se mogu koristiti isključivo za organizovanje manifestacija koje imaju zabavni, kulturni i sportski karakter. Program ne uključuje podršku stručno tematskih skupova, konferencija i sl.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija koji imaju međunarodni, regionalni i nacionalni značaj i koje doprinose razvoju turističke ponude destinacije.

Sredstva se mogu koristiti za:

 • iznajmljivanje opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) i nabavka radnog/potrošnog materijala vezanih za organizaciju manifestacije
 • iznajmljivanje prostora za održavanje manifestacije
 • znajmljivanje prevoznih sredstava u svrhu prevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju manifestacije
 •  troškovi smještaja i putni troškovi izvođača i saradnika angažovanih na osnovu ugovora;
 • troškovi promocije manifestacije
 • usluge obezbjeđenja manifestacije
 • drugi opravdani troškovi vezani za neposrednu organizaciju manifestacije

 Iznos podrške – Na osnovu pristiglih projekata će se i predvidjeti procentualni iznos sredstava za podršku .

Korisnik je u obavezi obezbijediti preostali iznos sredstava za realizaciju kandidovanog projekta.

Projekat ne može uključivati faznu realizaciju.

 

 Potrebna dokumentacija: 

a) Zahtjev sa obrazloženjem;

b) Dokaz o registraciji;

c) Opis projekta sa finansijskim planom sa:

-troškovnikom;

-projektovanim izvorima finansiranja;

-obrazloženim pozicijama na koje se odnosi tražena novčana pomoć;

-ostalim bitnim finansijskim podacima i pokazateljima;

Turisticka Organizacija Ulcinja zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatna pojašnjenja.

 

 Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije  

 

Zahtjevi sa pratećom dokumentacijom projekta mogu se podnositi najkasnije do 06.12.2018.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Turistička Organizacija Ulcinja, bul. Majke Tereze bb, 85360 Ulcinj ili direktno na arhivi TOU sa oznakom: „Prijava za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti turizma za 2019.

Inicijalno procesuiranje zahtijeva primljenih po ovom Obavještenju je u nadležnosti radne grupe koju formira direktor TOU. Radna Grupa obrađuje i sistematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje Predlog liste projekata koji ispunjavaju zadate uslove, na osnovu kojega će Direktor TOU predložiti Izvršnom Odboru budžet predviđen za Podršku projekata za 2019. godinu.

 

 Posle usvajanja Plana i Programa za 2019 godinu biće objavljen Javni Poziv .

 

Konačnu odluku o odabiru projekata donosi Izvršni Odbor TOU na predlog direktora TOU.

Napomena: Obavještenje je objavljeno dana 21.11.2018.god.