Gjatë vizitës dhe qëndrimit që kemi patur në Kosovë, me qëllim të promovimit dhe prezentimit të ofertës turistike të qytetit tonë

përveç takimeve me kryetarët e Komunave për të cilët kemi njoftuar edhe opinionin e gjërë, njëri ndër takimet ishte edhe me drejtorin e Byrosë Kosovare të Sigurimit z.Sami Mazreku. Ky takim ka patur rëndësi të madhe duke patur parasysh faktin që mbas shumë viteve përsëri kam reaktivizuar inicijativën për heqjen pagesës së taksës së sigurimit të cilën të dyja palet e kanë të obligueshme gjatë kalimit të kufirit. Më gëzon fakti që ky takim ka rezultuar pozitivisht, sepse dje në Podgoricë jam pritur nga drejtori i Byrosë së sigurimit të Malit të Zi z.Boris Shaban, i cili shprehi gadishmërinë e marrjes së masave konkrete që kjo taksë të mos paguhet. Takimi i përbashkët te dy Byrove të sigurimit, të Mali të Zi dhe atë të Kosovës do të mbahet të enjten me 22 prill në Podgoricë, ku shpresojmë që inicijativa jonë e shumë pritur të realizohet, gjithnjë me qëllim të eliminimit të barijerave të ardhjes së mysafirëve nga Kosova, jo vetëm për shkak të kostos por edhe kohës së pritjes në pikat kufitare.

Tokom posjete i boravka na Kosovo, sa ciljem promocije i prezentacije turističke ponude našeg grada, osim sastanaka sa predsjednicima Opština za koje smo obavijestili i javnost, jedan od sastanaka je bio i sa direktorom Osiguracionog biroa Kosova g.Sami Mazreku. Ovaj sastanak je bio od velike važnosti uzimajući u obzir činjenicu da poslije mnogo godina opet sam reaktivizirao inicijativu za ukidanje taksi za osiguranje koja je zakonska obaveza za obje stranke tokom graničnog prelaza. Raduje me činjenica da je ovaj sastanak pozitivno rezultirao, jer juče u Podgorici me dočekao direktor Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore g.Boris Saban, koji je pokazao spremnost preuzimanja konkretnih mjera da se ova taksa ne nalaćuje. Zajednički sastanak Osiguracionih Biroa Crne Gore i Kosova, održaće se u četvrtak 22.aprila u Podgorici, gdje se nadamo da će naša dugo očekivana inicijativa biti realizovana, uvijek sa ciljem eliminisanja barijera za dolazak gostiju sa Kosova, ne samo zbog troškova nego i zbog čekanja na graničnim prelazima.