Organizata Turistike në Ulqin, është formuar në vitin 2007, dhe  ka për qëllim realizimin e punëve me interes publik nga fusha e turizmit.

Veprimtaria e Organizatës turstike në Ulqin:

  • Avansimi dhe promovimi i vlerave burimore në teritorin e Komunës në funksion të zhvillimit të turizmit;
  • Krijimi i kushteve për aktivizimin e resurseve turistike në teritorin e Komunës ;
  • Bashkëpunimi  me personat  fizik dhe juridik, veprimtaria e të cilëve ka të bëj me turizëm – hotelieri  ose me veprimtari komplementare me qëllim të marrëveshjes,verifikimit dhe zbatimit të politikës  së zhvillimit të turizmit në teritorin e Komunës;
  • Nxitja, koordinimi dhe organizimi i manifestimeve kulturore, artistike, sportive dhe të ngjajshme që kontribojnë dhe pasurojnë ofertën turistike; * Nxitja  dhe organizimi i aksioneve të orientuara në ruajtjen dhe mbrojtjen e hapësirës turistike mjedisit dhe trashëgimisë  kulturore;
  • Realizimi i programit të aktiviteteve të qëndrimit të grupeve studiuese dhe gazetarëve në teritorin e Komunës që janë në funksion të zhvillimit dhe të propagandës turistike. Ofrimi i shërbimeve dhe informimi i  mysafirëve;
  • Organizimi i byrove turistiko-informative në vendet turistike;
  • Regjistrimi dhe përcjellja e qarkullimit të turistëve në teritorin e Komunës;
  • Realizimi i punëve tjera me qëllim të promovimit të resurseve turistike në teritorin e Komunës;

Misioni ynë është promovimi  i ofertës turistke,  krijimi i imazhit të Ulqinit si destinacion atraktiv turistik, si dhe informimi dhe propagimi i turizmit në qytet, si degë udhëheqëse e ekonomisë konform strategjisë  së zhvillimit të qytetit.